תנאי שימוש באתר Oxify

עדכון אחרון: 26 בפברואר 2015

Oxify, Ltd. (חברה בהקמה) (להלן: "Oxify", "החברה" או "אנחנו") מברכת אותך על שימושך באתר האינטרנט שלנו שכתובתו: oxify.co (לרבות הדומיינים המשניים) (להלן: "האתר"). האתר מספק שירות מקוון לפרסום ושיווק פרויקטים במגוון תחומים של יוצרים המעוניינים, בשלב מאוחר יותר, לגייס מימון מן הציבור (להלן, בהתאמה, "פרויקט(ים) ו-"יוצר(ים)"), וכן מאפשר יצירת קשר בין היוצרים לבין אלה המגלים עניין בפרויקט והעשויים ליטול חלק בגיוס המונים לצורך מימון הפרויקט ("תומך(ים)"). יוצרים ותומכים יקראו להלן ביחד: "המשתמש(ים)" או "אתה". כל משתמש רשאי להשתמש באתר בהתאם לתנאים ולהוראות המצוינים במסמך זה.

1.      הסכמה לתנאי השימוש

בכניסתך, התחברותך או שימושך באתר, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות של האתר, אשר זמינה בלינק oxify.co/privacy (להלן, ביחד: "התנאים"). אתה מסכים כי, כמשתמש באתר, התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באתר. הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך.

שים לב: השימוש באתר נועד למשתמשים מעל גיל 18 בלבד. אם אינך מעל גיל 18 - אינך רשאי להשתמש באתר.

אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה,  מהתחברות או משימוש באתר, בכל אופן.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

2.      האתר

מטרתו של האתר היא לקדם, לפרסם ולשווק פרויקטים במגוון תחומים של יוצרים המעוניינים, בשלב מאוחר יותר, לגייס מימון מן הציבור, וכן מאפשר גיוס תומכים ותקשורת בין יוצרים לתומכים.

 

האתר כולל, בין היתר, את האלמנטים הבאים:

·         שימוש באתר, כיוצר או כמשתמש כרוכה בהרשמה קצרה (ראה סעיף 4 להלן).

·         העלאת מידע אודות הפרויקט (לרבות מהותו, חדשנותו וייחודיותו, תאריך השלמת הפרויקט המשוער, מועד גיוס המימון המשוער, מסמכי הסבר, תמונות, תרשימים, סרטוני הסברה וכיו"ב) (להלן: "תוכן יוצרים", כמפורט בהרחבה בסעיף 3 להלן). בכפוף לפתיחת חשבון מצד היוצר וביצוע תשלום, יוקם עמוד ייעודי לפרויקט של אותו היוצר. התשלום המעודכן עבור הקמת העמוד, ניהולו והשירותים הכרוכים בו מפורט באתר. לחברה שמורה הזכות לשנות את תנאי התשלום בכל עת.

·         מתן אפשרות לכל משתמש רשום לשתף את עמוד הפרויקט הרלוונטי ברשתות חברתיות, במייל או בכל דרך אחרת שאישרה החברה.

·         סיוע ליוצרים לגייס תומכים ומתעניינים במוצר, והכל בשלב מוקדם טרם גיוס מימון.

·         מקסום חשיפת הפרויקט בשלב מקדמי באמצעות שיתוף פעולה מצד התומכים.

·         ניהול תוכן היוצרים וכן מעקב מצד היוצר בדבר התעניינות הקהל הרחב בפרויקט המתגבש.

·         ציון ההטבה ו/או המתנה ו/או התמורה ו/או הנחת הרכישה אשר תינתן לתומך מהיוצר הרלוונטי עבור תמיכה ו/או סיוע במימון הפרויקט לכשיועלה לאוויר ("ההטבה"). לדוגמה, יתכן כי עבור גיוס תומכים נוספים לפרויקט, יקבל התומך הטבה כספית מהיוצר לרכישת הפרויקט או מוצר לאחר שיסתיים שלב גיוס המימון. הנך מסכים בזאת כי קבלת ההטבה מותנית באישור החברה. החברה שומרת את הזכות לפסול הרשמות פיקטיביות.

 

האתר עשוי להכיל תכנים, מסמכים, מלל, קבצים, לוגואים, אייקונים, תמונות, מאגרי נתונים, נתונים טכניים, ידע, מפרטים, ה-"look and feel" של האתר, ממשק, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה ומאפיינים אחרים אשר זמינים באתר או דרכו – שאינם תוכן יוצרים ("התוכן"). כל הזכויות בתוכן הנן בבעלות החברה ו/או ניתו לה ברשיון כדין.

 

כמו כן, האתר מאפשר למשתמשים ליצור קשר עם החברה באמצעות טופס יצירת קשר המצוי באתר (להלן: "טופס יצירת קשר").

 

שים לב: האתר מהווה פלטפורמה ראשונית לגיוס תומכים בפרויקטים. מימון הפרויקטים, ככל שיתממש, יעשה שלא במסגרת האתר וללא כל קשר לחברה.

 

ההטבות המצוינות במסגרת באתר ניתנות על ידי היוצרים בלבד. ליוצרים תהא האחריות הבלעדית לכל נזק, חבות, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר שיגרמו לכל משתמש או לכל צד שלישי, בקשר עם מימוש או אי-מימוש ההטבה שהוצגה באתר. על כן, הנך מוותר ומשחרר בזאת את החברה מכל טענה או חבות בקשר עם ההטבות.

 

החברה אינה מתחייבת כי לפרויקטים ולתוכן היוצרים שיפורסמו באתר על ידי יוצרים תהיה היענות. החברה לא תישא כלפי המשתמשים (או מי מטעמם) באחריות כלשהי בדבר היענות זו או לכל תוצאה אשר תנבע מהשימוש באתר.

 

האתר והתוכן ניתנים לך "כמות שהם" ("AS IS"). הפירמה לא תהיה אחראית לאי אלו נזקים שנגרמו לך או לכל אדם אחר כתוצאה או בקשר לשימושך באתר ו/או בתוכן. שימושך באתר ו/או בתוכן הוא באחריותך בלבד.

3.      תוכן יוצרים

האתר מאפשר ליוצרים להעלות, להציג בפומבי, להפיץ ולפרסם תוכן יוצרים באתר, ולהנגישו לאחרים באמצעות רשתות חברתיות או בכל דרך אחרת שאישרה החברה. 

 

בהעלאת תוכן היוצרים לאתר, הנך מאשר כי אתה מקנה לחברה את הזכות לבחון או לערוך תוכן כאמור, מבלי שהדבר ישית עליה אחריות כלשהי לפרסומם, או כי פרסום כאמור יחשב משום אישור החברה למהימנותם, עדכניותם, חוקיותם או עמידתם בתנאים. לחברה שמורה הזכות, אך לא החובה - בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת - לנטר, לצנזר, לערוך, להסיר או למחוק כל תוכן יוצרים בכל זמן ומכל סיבה כלשהי. מבלי לגרוע מן האמור, החברה רשאית למחוק כל תוכן יוצרים אשר, על פי שיקול דעתה הבלעדי (א) מפר או עשוי להפר את התנאים, ו/או (ב) פוגע או עלול לפגוע באתר, בשירות הניתן במסגרתו, במשתמשים, בחברה או במי מטעמה. בנוסף, החברה תהא רשאית למנוע העלאת תכנים נוספים לאתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין.

 

שים לב: תוכן היוצרים המועלה לאתר הנו חשוף למשתמשי האתר. בשל שיתופו על ידי המשתמשים באמצעות רשתות חברתיות עשוי תוכן היוצרים להיות חשוף למשתמשי אינטרנט רבים. החברה לא תהא אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צדדים שלישיים בתוכן היוצרים ולתוצאותיו.

האחריות הבלעדית לתוכן היוצרים ביחס לפרויקט מסוים המתפרסם באתר ולכל תוצאה שתיגרם משימוש ו/או מהסתמכות עליו תחול על יוצר הפרויקט הרלוונטי.

 

החברה אינה מוכרת, מספקת, מממנת, מעניקה חסות או תומכת בכל דרך שהיא בפרויקטים ו/או בתוכן היוצרים המוצגים באתר. החברה מעמידה לרשות יוצרים את האתר כבמה להצגת הפרויקטים ואין לראות בחברה כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.

4.      חשבון משתמש

על מנת להשתמש באתר על המשתמש (בין אם יוצר או תומך) ליצור חשבון משתמש. חשבון המשתמש יכלול את המידע אותו המשתמש ימסור לחברה (להלן - "חשבון"). רישום ויצירת חשבון על ידי תומך אינם כרוכים בתשלום. רישום ויצירת החשבון על ידי יוצר הנם כרוכים בתשלום המופיע באתר. רישום מתבצע באחת הדרכים הבאות:

 

(1)   באופן ישיר באתר – המשתמש יתבקש לספק שם מלא, כתובת דואר-אלקטרוני וסיסמה. לאחר מילוי הפרטים ישלח לדואר האלקטרוני שהוזן אישור הרשמה, אותו תתבקש לאשר.

(2)   באמצעות חשבון רשת חברתית (למשל, חשבון ה"פייסבוק", ה"טוויטר" או ה"Google" שברשותך) - שימוש בדוא"ל או בטלפון ובסיסמה של הרשת החברתית יאפשר שימוש באתר ובשירותים הניתנים במסגרתו. לאחר מילוי הפרטים ישלח לדואר האלקטרוני שהוזן אישור הרשמה, אותו תתבקש לאשר. מידע נוסף בדבר פתיחת חשבון מצוי במדיניות הפרטיות של האתר אשר זמינה בלינק oxify.co/privacy

 

עליך לספק מידע מלא, מדויק ונכון על מנת להקים חשבון והנך מסכים בזאת כי לא תציג שלא כהלכה את זהותך או כל פרט אחר. לכל משתמש האפשרות להקים חשבון אחד בלבד.

 

אתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה, שם המשתמש והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. הקמת חשבון באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר עשויה לחשוף אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית.

 

אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על-פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה. עליך לדווח לחברה באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה. החברה לא תהא אחראית לכל אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מחוסר יכולתך לעמוד בתנאים אלה או משימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך, או עקב פריצת אבטחה. במקרים האמורים, יתכן כי תחוב בנזקים שנגרמו לחברה או לאחרים.

 

אם ברצונך לשנות סיסמה, לשחזר סיסמה או למחוק את החשבון, תוכל לעשות כן בכתובת הבאה: info@oxify.co. ביטול החשבון יבוצע תוך זמן סביר לאחר פנייתך, ומרגע הביטול לא תוכל עוד להיכנס לחשבון.

 

שים לב: מחיקת החשבון עשויה לגרום לאבדן תכנים ונתונים (לרבות תוכן היוצרים שהעלית ולמאפיינים אחרים שעיצבת בחשבון ו/או בעמוד הפרויקט), והחברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לאבדן זה.

 

5.      שימושים אסורים

פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש באתר. אי עמידה בהוראות המצוינות להלן אף עשויה לחשוף את המשתמש לחבות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה: (א) להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של החברה בכתב ומראש; (ג) להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®), והנך מצהיר ומתחייב בזאת כי תציית לכל החוקים החלים בעניין זה; (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע או לשבש בפעולת האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, באתר שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות האתר או החברה; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר; (ח) לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או  להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת - של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים ו/או על פי כל דין החל, המתיר פעולות אלו במפורש; (י) לעשות כל שימוש בתוכן בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של החברה בכתב ומראש; (יא) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתר ללא הרשאה מפורשת של החברה בכתב ומראש); (יב) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר; (יג) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן; (יד) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר או לתוכן, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; (טו) להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה לא חוקית, בלתי מוסרית, בלתי מורשית או שאינה הולמת את מטרת השימוש באתר; ו/או (טז) להפר אי אלו מהתנאים.   

6.      פנייה אלינו באמצעות האתר

על מנת לפנות לחברה באמצעות האתר, יהיה על המשתמש למלא טופס יצירת הקשר הנמצא בלינק הבא oxify.co/contact. עליך למסור מידע מדויק ומלא בטופס זה.

7.      מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את הפרטיות של המשתמשים ומחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמה. אנו מאמינים כי למשתמשים הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באתר. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה. הנך מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר הועבר לחברה ו/או הונגש לה בהתאם למדיניות הפרטיות. כזכור, בכדי להיכנס, להתחבר או להשתמש באתר יש לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות.

8.      זכויות קניין רוחני

האתר, התוכן והנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.

בכפוף לתנאים, החברה מעניקה לך זכות אישית הדירה, בלתי-ייחודית, בלתי-עבירה ואשר לא ניתן להעניק בה רשיונות-משנה להשתמש באתר, בתוכן ובשירותים הקשורים באתר בהם באופן שאינו מסחרי. למען הסר ספק, התנאים אינם מקנים לך זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת וניתנת לביטול כאמור. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כל דין.

היה ותספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי האתר ("פידבק"), החברה תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישורך, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק לך כל תמורה. הנך מאשר כי הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, הנך מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספות בקשר למוצריה ו/או לשירותיה המשלבים את הפידבק.

כיוצר, הנך מצהיר ומתחייב כי הנך הבעלים ו/או בעל הזכויות המורשה בתוכן היוצרים. הנך מעניק בזאת לחברה רישיון לא-בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי, עביר ובלתי הדיר  להציג את תוכן היוצרים באתר בהתאם לתנאים. כמו כן, הנך מתיר לכל משתמש באתר גישה לתוכן היוצרים שהועלה על ידך.

הנך מסכים בזאת כי יתכן שהחברה תשמור עותקים של מידע מסוים המועלה על ידך לאתר (לרבות תוכן היוצרים) לצרכי גיבוי או לצורך אכיפת התנאים, לרבות ביצוע בדיקות של הפרת התנאים לפי שיקול דעת החברה.

9.      סימני מסחר ושמות מסחריים

"Oxify", "Oxify", הלוגואים של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה בקשר עם האתר או השירותים הניתנים במסגרתו (להלן: "סימני המסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) העשויים להופיע באתר שייכים לבעליהם ("סימני מסחר של צדדים שלישיים"). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים באתר (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן עליך להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.

10.  זמינות האתר

זמינות ופונקציונאליות האתר והשירותים הניתנים במסגרתו תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן). אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאתר ושירותים אלה יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהא אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. הנך מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לאי היכולת של האתר לפעול או להיות נגיש, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים) ועוד. היה ותדרש תחזוקה לאתר באופן אשר ישפיע על זמינותו, עשויה החברה (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד. 

11.  שינויים באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתר תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. הנך מאשר בזאת כי התוכן כפוף לשינויים ועשוי להיות מוסר מן האתר בכל עת, מבלי לתת לך כל הודעה על כך מראש. הנך מסכים החברה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת פעולת האתר או התוכן.

12.  קישורים לאתרי צדדים שלישיים

קישורים מסוימים המופיעים באתר מאפשרים למשתמשים לעזוב את האתר ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של החברה. אתרים ושירותים מקושרים אלה אינם בשליטת בחברה וקישור להם מובא לנוחותך בלבד; החברה אינה אחראית לזמינותם, אינה מאשרת ואינה אחראית לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, החברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות של האתרים או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לכל פרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אלה והאינטראקציות שלך עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותך ועל חשבונך בלבד. החברה שומרת את הזכות למחוק כל קישור ובכל עת. כמו כן, הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק אשר נגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימושך או הסתמכותך על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתרים או שירותים של צדדים שלישיים אלה. רוב האתרים והשירותים המקושרים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לך לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש באתרים ושירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביך.

13.  הפרת זכויות יוצרים ותוכן

החברה מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים. אם הנך סבור שיצירתך הועתקה בכל אופן המהווה הפרת זכויות יוצרים או כי זכויות הקניין הרוחני שלך הופרו באופן אחר, אנא מסור לחברה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני info@oxify.co מידע מספק בכתב, לרבות, בין היתר, (א) תיאור של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שלטענתך הופרה, (ב) תיאור של החומר שלטענתך מפר או מהווה בסיס להפרה, אשר יש להסירו או שהגישה אליו צריכה להיות מוגבלת, (ג) מידע אשר יאפשר לחברה לאתר את החומר האמור, ו- (ד) פרטי התקשרות על מנת שנוכל ליצור עמך קשר (כגון כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני). אנו נבדוק את בקשתך ונשתדל להשיבך בתוך פרק זמן סביר.

מובהר בזאת כי כל תוכן יוצרים המפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים הנו באחריות המלאה והבלעדית של היוצר אשר העלה תוכן יוצרים זה לאתר. 

14.  הסרת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, האתר והתוכן ניתנים למשתמשים "כמות שהם" (AS IS). בנוסף להחרגות האחריות הקבועות בתנאי שימוש אלה, על החברה, לרבות עובדיה, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה, גורמים קשורים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה (להלן, ביחד: "נציגי החברה"), אין כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות לך זכויות צרכניות נוספות על פי חוקי מדינתך, אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה.

החברה איננה מתחייבת (א) כי האתר והתוכן הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מוירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי היא תתקן כל שגיאות, תקלות או פגמים באתר, ו/או (3) כי תוצאות השימוש באתר ובתוכן יעמדו בדרישותיך או ציפיותיך.

החברה לא תהא אחראית לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה. הנך מסכים כי השימוש באתר ו/או בתוכן הנו באחריותך הבלעדית.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

15.  הגבלת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החברה, לרבות נציגי החברה, לא יהיו אחראים לכל נזקים, מכל סוג שהוא, לרבות , נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים,  למידע, או לעסקים), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעת מתנאי שימוש אלה, מהאתר ו/או מהתוכן, משימושך או מאי-יכולתך להשתמש באתר ו/או בתוכן, או מכל מעשה או מחדל של החברה המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברההנובעות או הקשורות בתנאים; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החבות המצטברת של החברה ונציגי החברה עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושך באתר או בתוכן, תוגבל לסכום אותו שילמת לחברה עבור שירותיה או עשרה (10) שקלים בלבד, הגבוה מביניהם.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

16.  שיפוי

הנך מסכים להגן ולשפות את החברה ואת נציגיה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימושך באתר ו/או בתוכן שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה; (ב) כל הפרה מצדך של תנאי שימוש אלה; (ג) הפרה מצדך של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרמת לצד שלישי אשר קשור לשימושך באתר או בתוכן. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם החברה.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובתך זו, והמחייב אותך לשתף פעולה מלאה איתנו בניהול הליך כאמור. הנך מאשר כי לא תסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידך מבלי לקבל לכתחילה את הסכמתנו בכתב  לכך.

17.  שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל"תנאי השימוש" בעמוד הבית של האתר בקישור ששמו "תנאי השימוש מעודכנים ליום ____" ו/או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה יתכן והעברת לחברה במסגרת השימוש באתר. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון, והמשך השימוש שלך באתר לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

18.  הפסקת פעילות האתר וסיום התנאים

החברה רשאית, בכל עת, לחסום את גישתך לאתר ו/או להגביל באופן קבוע את גישתך לאתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין.

בנוסף, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהא אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות האתר.

הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף "כללי" ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות. 

19.  קטינים

על מנת להשתמש באתר עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18). אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שמשתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) אינם משתמשים באתר. במקרה שיובא לידיעתנו כי אדם מתחת לגיל שמונה עשרה (18) משתמש באתר, אנו נחסום משתמש זה מלהיכנס לאתר, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי (כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו) בנוגע למשתמש כאמור. אנא פנה אלינו לכתובת info@oxify.co , אם הינך סבור כי אספנו מידע אישי ממשתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18).

20.  כללי

(א) תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה, (ב) כל תביעה בקשר לאתר או לשימוש בו תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא תחול עליה אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי, (ג) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (ה) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי הסכם תנאים אלה זה לא ייחשב כויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ו) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (ז) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהאתר או הנוגעת לו, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, (ח) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאים שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (ט) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך, (י) כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי החברה, (יא) הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), בשפה העברית או האנגלית, (יב) אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.  

21.  שאלות

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת:info@oxify.co . אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.